Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Dokumenty wewnątrzszkolne
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO
im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ ORAZ WYJAZDÓW UCZNIÓW

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ REALIZOWANEGO PRZEZ SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2

 1. POLSKICH MATEMATYKÓW ZWYCIĘZCÓW ENIGMY.

Kształtowanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

Awareness of European cultural heritage through innovative and active methodologies.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 w ramach programu: Erasmus + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO, przy czym zakłada się, że w razie potrzeby w wyjazdach mogą brać udział uczniowie z klas VII.
 4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Szwecja) oraz Polski.
 5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na własne wydatki nie pokrywane z grantu.
 1. Ogólne cele projektu

- wymiana dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie  wdrażania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem aktywnych metod i ICT;

- poszerzanie wiedzy na temat Europejskiego dziedzictwa kulturowego;

-  uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich;

- ulepszanie procesu uczenia się i nauczania poprzez rozwijanie współpracy;

- wzmocnienie powiązań między edukacją a światem pracy poprzez stymulowanie przedsiębiorczości w środowisku edukacyjnym;

- promowanie innowacyjnego rozwoju edukacyjnego;

-  rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim;

-  rozwój współpracy międzynarodowej;

 1. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU
 1. Dobre wyniki w nauce (brak zagrożeń), obowiązkowość i terminowość ucznia.
 2. Opinia wychowawcy (szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość i poszanowanie innych, umiejętność pracy w zespole).
 3. Gotowość do pracy w projekcie poza godzinami lekcyjnymi.
 4. Uspołecznienie (działania na rzecz klasy i szkoły, umiejętność współpracy z innymi).
 5. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
 6. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez ucznia.

Kryteria rekrutacji językiem ucznia

 1. Nie mam problemów z nauką.
 2. Dam radę nadrobić tydzień nieobecności (w tym zaległe sprawdziany).
 3. Wychowawca i nauczyciele nie mają zastrzeżeń do mojego zachowania.
 4. Jestem chętny/a do dodatkowej pracy przed i po wyjeździe.
 5. Mogę gościć kogoś w moim domu.
 6. Jestem chętny/a do współpracy z różnymi ludźmi i chcę nawiązać nowe kontakty.
 7. ZASADY WYBORU
 8. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z wychowawcy klas VIII, oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania.
 9. Dobór uczniów na wyjazdy należy do wyłącznej kompetencji komisji rekrutacyjnej.
 10. Terminy wyjazdów: Włochy – 10-16.02. 2019; Niemcy- październik 2019; Hiszpania – luty 2020; Szwecja – maj 2020; przyjęcie gości w Polsce – maj 2019.
 11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.
 12. W razie nieprzyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.) lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.
 13. Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.
 14. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatorów projektu.
 15. Koordynatorzy projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.
 1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE WYJAZDÓW GRUPOWYCH W RAMACH WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ.

Każdy uczestnik wymiany reprezentuje swoim zachowaniem Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy.

 1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje regulamin zagranicznych wycieczek szkolnych.
 2. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ .
 3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.
 1. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
 2. zakaz samodzielnego oddalania się od grupy oraz z miejsca zakwaterowania.
 3. zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. (dotyczy też napojów energetyzujących).
 4. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 5. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego oraz wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu zakwaterowania/ pobytu.
 6. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 7. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu.
 8. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania, które nastąpią z winy ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

Dokumentacja wyjazdów zagranicznych

 1. Prawidłowo wypełniona karta wycieczki,
 2. Numer polisy ubezpieczeniowej,
 3. Lista uczestników, która powinna zawierać:
 4. a) imię i nazwisko uczestnika wycieczki,
 5. b) data i miejsce urodzenia,
 6. c) numer paszportu lub dowodu,
 7. d) adres zamieszkania,
 8. e) imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych,
 9. f) numer telefonu rodziców,
 10. Zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w wymianie, z oznaczeniem terminu i miejsca wymiany,
 11. Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wycieczki,
 12. Program wyjazdu,
 13. Przed wyjazdem kierownik zapoznaje uczestników z regulaminem, co potwierdza adnotacją z podpisem każdego uczestnika, że został zapoznany i zgadza się z zasadami zachowania się podczas wyjazdów grupowych.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU.

 1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.
 3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.
 4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.
 5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły (w załączniku Erasmus+).

 

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd w ramach projektu Erasmus +

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki..............................................................................

na wyjazd do ………………………………….w dniach……………………………………….

W ramach projektu “Awareness of European cultural heritage through innovative and active methodologies.” realizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w ramach programu Erasmus+.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu Erasmus+  oraz ze szkolnym regulaminem wycieczek zagranicznych i akceptuję założenia obu regulaminów.

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wizyty, który może różnić się od programu polskich opiekunów, z którymi wyjeżdża. Wyrażam zgodę, aby w powyższych sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką rodziców ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

...........................................................

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dotycząca wizerunku

 

Wyrażam zgodę  na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, platformie e-twinning i portalach społecznościowych facebook i Instagram projektu (GRUPY ZAMKNIĘTE), na potrzeby szkół partnerskich i w lokalnych mediach tylko i wyłącznie na potrzeby programu ERASMUS +. Rozumiem również, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

...........................................................

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny dziecka - oświadczenie zdrowotne

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka.....................................................

pozwala na realizację programu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wymiany.

In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.

Inne uwagi o dziecku (alergie, zażywane leki, przewlekłe choroby, szczególne potrzeby żywieniowe) itp...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.

data: .............................................                                       ....................................................

                                                                                       podpis rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczenia o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania partnerów projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ w dniach:

………………………………………………………………………………………………… termin spotkania

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 1) samodzielne miejsce do spania, 2) wyżywienie. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.

…………………........................................ ……… ………………….....................

data podpis rodziców/prawnych opiekunów

 REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ ORAZ WYJAZDÓW UCZNIÓW

REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ REALIZOWANEGO PRZEZ SPOŁECZNĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2

 1. POLSKICH MATEMATYKÓW ZWYCIĘZCÓW ENIGMY.

Kształtowanie świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod nauczania.

Awareness of European cultural heritage through innovative and active methodologies.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 w ramach programu: Erasmus + WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO, przy czym zakłada się, że w razie potrzeby w wyjazdach mogą brać udział uczniowie z klas VII.
 4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich (Włochy, Hiszpania, Niemcy, Szwecja) oraz Polski.
 5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
 6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na własne wydatki nie pokrywane z grantu.
 1. Ogólne cele projektu

- wymiana dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie  wdrażania innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem aktywnych metod i ICT;

- poszerzanie wiedzy na temat Europejskiego dziedzictwa kulturowego;

-  uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich;

- ulepszanie procesu uczenia się i nauczania poprzez rozwijanie współpracy;

- wzmocnienie powiązań między edukacją a światem pracy poprzez stymulowanie przedsiębiorczości w środowisku edukacyjnym;

- promowanie innowacyjnego rozwoju edukacyjnego;

-  rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim;

-  rozwój współpracy międzynarodowej;

 1. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU
 1. Dobre wyniki w nauce (brak zagrożeń), obowiązkowość i terminowość ucznia.
 2. Opinia wychowawcy (szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość i poszanowanie innych, umiejętność pracy w zespole).
 3. Gotowość do pracy w projekcie poza godzinami lekcyjnymi.
 4. Uspołecznienie (działania na rzecz klasy i szkoły, umiejętność współpracy z innymi).
 5. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
 6. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez ucznia.

Kryteria rekrutacji językiem ucznia

 1. Nie mam problemów z nauką.
 2. Dam radę nadrobić tydzień nieobecności (w tym zaległe sprawdziany).
 3. Wychowawca i nauczyciele nie mają zastrzeżeń do mojego zachowania.
 4. Jestem chętny/a do dodatkowej pracy przed i po wyjeździe.
 5. Mogę gościć kogoś w moim domu.
 6. Jestem chętny/a do współpracy z różnymi ludźmi i chcę nawiązać nowe kontakty.
 7. ZASADY WYBORU
 8. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z wychowawcy klas VIII, oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego zadania.
 9. Dobór uczniów na wyjazdy należy do wyłącznej kompetencji komisji rekrutacyjnej.
 10. Terminy wyjazdów: Włochy – 10-16.02. 2019; Niemcy- październik 2019; Hiszpania – luty 2020; Szwecja – maj 2020; przyjęcie gości w Polsce – maj 2019.
 11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.
 12. W razie nieprzyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.) lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.
 13. Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.
 14. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatorów projektu.
 15. Koordynatorzy projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.
 1. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE WYJAZDÓW GRUPOWYCH W RAMACH WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ.

Każdy uczestnik wymiany reprezentuje swoim zachowaniem Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy.

 1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje regulamin zagranicznych wycieczek szkolnych.
 2. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ .
 3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.
 1. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
 2. zakaz samodzielnego oddalania się od grupy oraz z miejsca zakwaterowania.
 3. zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. (dotyczy też napojów energetyzujących).
 4. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 5. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego oraz wszystkich przepisów obowiązujących w miejscu zakwaterowania/ pobytu.
 6. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 7. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu.
 8. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania, które nastąpią z winy ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
 1. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

Dokumentacja wyjazdów zagranicznych

 1. Prawidłowo wypełniona karta wycieczki,
 2. Numer polisy ubezpieczeniowej,
 3. Lista uczestników, która powinna zawierać:
 4. a) imię i nazwisko uczestnika wycieczki,
 5. b) data i miejsce urodzenia,
 6. c) numer paszportu lub dowodu,
 7. d) adres zamieszkania,
 8. e) imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych,
 9. f) numer telefonu rodziców,
 10. Zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w wymianie, z oznaczeniem terminu i miejsca wymiany,
 11. Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wycieczki,
 12. Program wyjazdu,
 13. Przed wyjazdem kierownik zapoznaje uczestników z regulaminem, co potwierdza adnotacją z podpisem każdego uczestnika, że został zapoznany i zgadza się z zasadami zachowania się podczas wyjazdów grupowych.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI).

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU.

 1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.
 3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.
 4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.
 5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły (w załączniku Erasmus+).

 

 

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd w ramach projektu Erasmus +

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki..............................................................................

na wyjazd do ………………………………….w dniach……………………………………….

W ramach projektu “Awareness of European cultural heritage through innovative and active methodologies.” realizowanego przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w ramach programu Erasmus+.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu Erasmus+  oraz ze szkolnym regulaminem wycieczek zagranicznych i akceptuję założenia obu regulaminów.

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wizyty, który może różnić się od programu polskich opiekunów, z którymi wyjeżdża. Wyrażam zgodę, aby w powyższych sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką rodziców ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.

...........................................................

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dotycząca wizerunku

 

Wyrażam zgodę  na publikację zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, platformie e-twinning i portalach społecznościowych facebook i Instagram projektu (GRUPY ZAMKNIĘTE), na potrzeby szkół partnerskich i w lokalnych mediach tylko i wyłącznie na potrzeby programu ERASMUS +. Rozumiem również, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

...........................................................

podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny dziecka - oświadczenie zdrowotne

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka.....................................................

pozwala na realizację programu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania wymiany.

In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures or medical operations.

Inne uwagi o dziecku (alergie, zażywane leki, przewlekłe choroby, szczególne potrzeby żywieniowe) itp...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.

data: .............................................                                                                                                                                                                  ....................................................

                                                                                                                                                                                                                      podpis rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczenia o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania partnerów projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ w dniach:

………………………………………………………………………………………………… termin spotkania

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 1) samodzielne miejsce do spania, 2) wyżywienie. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.

…………………........................................ ……… ………………….....................

data podpis rodziców/prawnych opiekunów